Bestuur
Bistro
Gezonde Schoolkantine
Lestijden
Veilig Honk
Visie op leren
Your Time
Zorg
Extra informatie


Zorg

Op Het Kwadrant onderscheiden we reguliere en speciale zorg.
Het zorgbeleid valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur en de
ondersteuningsco÷rdinator.
Alle leerlingen krijgen begeleiding op basis van een IOP en OPP.
Sommige leerlingen hebben gedrags-, ontwikkelings-, of leerproblemen
waardoor zij extra ondersteuning nodig hebben.
Het doel is om ervoor te zorgen dat een leerling zo snel mogelijk (weer)
goed meedraait op school.
Een team bestaande uit professionals komt elke 6 weken bij elkaar
om een passende aanpak te bedenken voor de leerling die extra
ondersteuning nodig heeft.
Dit team van professionals bestaat uit de ondersteuningsco÷rdinator,
jeugdprofessionals (CJG), schoolarts (GGD), psycholoog (Mentaal Beter),
leerplichtambtenaar (gemeente) en wijkagent.
Op afroep kunnen ook andere deskundigen ingeschakeld worden.
Met toestemming van ouder/verzorger worden leerlingen binnen
dit multidisciplinaire team besproken.
De uitkomsten worden opgenomen in het OPP van de leerling.