Zorg

Het Kwadrant streeft een zo goed mogelijke begeleiding van de leerling na,
met als doel samen maximaal de mogelijkheden van de leerling te ontwikkelen.
Dit gebeurt altijd in samenspraak met leerling en ouders/verzorgers.
Het Kwadrant kent reguliere zorg en speciale zorg.


Op Het Kwadrant kennen we twee vormen van zorg: reguliere zorg en speciale zorg.

Reguliere zorg:

Elke leerling begeleiden we op basis van een IOP (individueel ontwikkel plan) en een OPP
(ontwikkelings perspectief plan). De mentoren hebben hierbij een speciale taak.
  • Zij zorgen voor de persoonlijke begeleiding van de leerlingen en hun groep.

  • Zij onderhouden contacten met leerlingen, ouders, vakleerkrachten, stagebegeleiders
    en de directie over de leervorderingen, sociaal emotionele ontwikkeling en het gedrag.

  • Zij bewaken de persoonlijke gegevens , verzorgen de rapporten ,
    de individuele ontwikkelingsplannen(IOP) en ontwikkelingsperspectieven (OPP).
Speciale zorg:

Door uiteenlopende redenen lukt het een leerling
soms niet om tot leren te komen.
Voor deze leerlingen is het Zorg Advies Team (ZAT).
Dit is een multidisciplinair team
bestaande uit de volgende disciplines: jeugdprofessionals,
leerplichtambtenaar, schoolarts,
afdelingsleiders, politie, psycholoog en zorgcoördinator.
Andere deskundigen kunnen op afroep ingeschakeld worden.
De zorgcoördinator heeft de regie.
Het doel is om leerlingen passende zorg te verlenen waardoor ze hun schoolloopbaan
op een positieve wijze kunnen vervolgen.
Het contact en overleg met ouders vinden we van groot belang.
We zijn graag laagdrempelig en waar mogelijk werken we preventief.
Maakt u zich zorgen om uw zoon/dochter neem dan contact op
met zijn/haar mentor
of vraag direct naar de zorgcoördinator van de school.


Contactgegevens zorgcoördinator:
Mevr. M. Schepers
marcella.schepers@lpsnet.nl


Website bouw door CommuTo webdesign