Medezeggenschapsraad

Het Kwadrant heeft een medezeggenschapsraad.
De MR vergadert 8 maal per jaar volgens een vast vergaderrooster.
De MR bestaat uit 2 personeelsleden en 2 ouders.
De oudergeleding is ook een onderdeel van het Ouderpanel van Het Kwadrant.
De besproken onderwerpen worden zowel door de ouder- als de personeelsgeleding besproken.
Elke 6 weken komt de personeelsgeleding van de MR bijeen om specifieke personeelszaken te bespreken.
De MR organiseerd ouderavonden rondom een actueel thema voor alle ouders en personeels-leden

Deelname van de leerlingen in de MR wordt niet zinvol geacht voor onze doelgroep.
In plaats hiervan is een leerlingenraad ingericht om de leerlingen
op deze manier een stem te geven in het reilen en zeilen van de school.

De GMR wordt door de scholen van de Lowys Porquinstichting vertegenwoordigd.
De MR ontvangt de agenda en de notulen en kan zich d.m.v. de voorzitter
laten vertegenwoordigen in de GMR.

De oudergeleding
Mevr. A. v.d. Zwart,
De heer E. Wiskerke,
De personeelsgeleding
Mevr. E. Hopmans
Dhr. K. v. Ginderen
Website bouw door CommuTo webdesign